Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

«ΔΡΑΣΗ»

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων &
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ταχ. Δ/νση                   : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας              : 66100
Τηλέφωνο                   : 2521351301
E-mail                          : drasidrama@gmail.com
Blog                             : drasidramas.blogspot.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός Απόφασης Δ.Σ. 4/13-05-2013)

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΑΣΗ» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού – Λογιστικού.

Απαιτούμενα προσόντα 
− Δίπλωμα  Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των ειδικοτήτων Γραμματέα Διεύθυνσης ή Διοικητικού και  Οικονομικού Στελέχους  Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
− Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
Απολυτήριος τίτλος:
− Ενιαίου Λυκείου ή
− Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), των Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών − Γραμματέων ή
β) Οικονομίας ή
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
− Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) των Τμημάτων:

α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
β) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
− Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
− άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών  φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) βάσεις δεδομένων και (στ) χρήση  Η/Υ  & διαχείριση  αρχείων 
3. Kαλή  γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα:
1.      Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα
2.      Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν :
  1. Βιογραφικό Σημείωμα

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών  ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως

  1. Τίτλοι σπουδών
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου.

  1. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας

  1. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
  • Είτε με υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
  • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής  ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής
  • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα προσωρινά γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1. Τ.Κ 66100  (Διοικητήριο) Γρ. 325 (3ο όροφο), στη Δράμα, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης  (από 14-06-2013 έως και 03-07-2013 )

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα της  Π.Ε. Δράμας http://www.pedramas.eu/index.php/el/menu-enimerosi/menu-prokirikseisdiagonismoi/2310-----a---.html  και στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΔΡΑΣΗΣ» Ν. Δράμας (drasidramas.blogspot.com) όπου έχουν αναρτηθεί η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης καθώς και στο τηλέφωνο 2521351324 από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (αυτών που πληρούν και αυτών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές), καθώς και η σύνταξη πρακτικού ανάρτησης, γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Προσλήψεων που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.
Κατά του  πινάκα  κατάταξης  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στα προσωρινά Γραφεία αυτού, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 66100 Δράμα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δράμας
«ΔΡΑΣΗ»


Κώστας Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου